ByLaws - Nội Lệ

 I - Danh Xưng - Tôn Chỉ - Mục Đích

1) Danh Xưng : LIÊN ĐOÀN TRƯỜNG GIANG (LDTG)

2) Tôn Chỉ - Mục Đích :

a) LDTG sinh hoạt và ghi danh với Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ (Boy Scouts of America), Hội Nữ Hướng Đạo Hoa kỳ (Girl Scouts of United States) và Hội Đồng Hướng Đạo Việt Nam Châu Santa Clara (Vietnamese Committee on Scouting – Santa Clara).

b) LDTG phối hợp và áp dụng những chương trình giáo dục và huấn luyện của 2 hội Nam và Nữ Hướng Đạo Hoa Kỳ, cố gắng bảo tồn những truyền thống Hướng Đạo Việt Nam.

c) LDTG phát huy lý tưởng và quảng bá Phong Trào Hướng Đạo trong cộng đồng Việt Nam.

d) LDTG dùng phương pháp giáo dục của Hướng Đạo để hướng dẩn và rèn luyện các em thanh, thiếu niên những đức tính TỰ LẬP , VỊ THA , KỶ LUẬT và TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI trong môi trường sinh hoạt vui chơi để trở thành những công dân hữu dụng.

e) LDTG cố gắng bảo tồn, phát huy và quảng bá Truyền Thống Văn Hoá Dân Tộc Việt Nam.

f) LDTG là một tổ chức Bất Vụ Lợi, không hoạt động Chính Trị và không phân biệt Tôn Giáo.

II - Tổ Chức

1) LDTG sinh hoạt theo khuôn khổ Liên Đoàn gồm có các đoàn như sau:

a) Ngành ẤU:

b) Ngành THIẾU:

c) Ngành THANH:

d) Ngành TRÁNG:

III - Cơ Cấu Tổ Chức Liên Đoàn

1) Hội đồng bảo trợ

Gồm những thành viên sáng lập của “Truong Giang Incoporation” có nhiệm vụ:

2) Hội Đồng Trưởng (HĐT):

Gồm tất cả các Trưởng và Dự Trưởng , đang sinh hoạt và ghi danh với BSA, GSA và LDTG . Đứng đầu là Liên Đoàn Trưởng (LĐT).                                            

a) Nhiệm vụ:

b) Bầu cử: (Xem thêm phần IV- BẦU CỬ- ỨNG CỬ- BIỂU QUYẾT)

3) Hội Đồng Liên Đoàn (HĐLĐ):

Gồm các Đoàn Trưởng, Ban Điều Hành, Ban Cố vấn (khi được yêu cầu).

Hội Đồng Liên Đoàn có nhiệm vụ:

4) Ban Điều Hành (BĐH):

Gồm có Liên Đoàn Trưởng, Liên Đoàn Phó Nội Vụ, Liên Đoàn Phó Ngoại Vụ, Thư Ký, Thủ Quỹ, Thủ Cụ, và Ủy viên phụ trách vể Thăng Tiến.

Nhiệm kỳ của Ban Điều Hành là 2 năm.

Vai trò và nhiệm vụ của:

a) Liên Đoàn Trưởng :

b) Liên Đoàn Phó Nội Vụ (LĐP Nội Vụ) :

c) Liên Đoàn Phó ngoại Vụ (LĐP Ngoại Vụ) :

d) Thư Ký :

e) Thủ Quỹ :

f) Ủy viên phụ trách về thăng tiến (Advancement) :

g) Thủ Cụ :

5) Ban Cố Vấn :

IV - Bầu Cử - Ứng Cử - Biễu Quyết

1) Bầu Cử –Ứng Cử Liên Đoàn Trưởng:

a) Ứng Cử:

b) Đề cử:

c) Cử Tri và Phiếu Bầu:

d) Bầu Cử:

2) Bầu cử BẤT TÍN NHIỆN LĐT:

3) Biểu Quyết:

V - Những Điều Khoảng Không Thể Tu Chỉnh

1) I – DANH XƯNG – TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH

2) V - NHỮNG ĐIỀU KHOẢN KHÔNG THỂ TU CHÍNH