Rừng Trường Giang

Rừng Trường Giang thành lập từ tháng 5/2009 với hai con thú đầu tiên, Sóc Kiên Tâm và Gấu Hiền Hòa .

Những con thú trước tháng 5/2009 là du nhập từ những Rừng khác vào Rừng Trường Giang.

Các thú không in đậm, đã không còn sinh hoạt với LDTG nữa.  Hiện chỉ có 13 con thú trong Rừng Trường Giang.

Danh sách sẽ được bỗ sung, nếu có thú mới gia nhập thêm.


List by Leader Names